Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Engels
Friedrich Engels (1820-1895) grundade marxismen tillsammans med Marx. Det vore ett klart understatement att hävda att Marx gjorde det ensamt med visst inflytande av Engels. Engels bär en stor del av ansvaret för den globala lanseringen av begreppet kommunism som ett populärt kollektivistisk tankeideal.
 

Friedrich Engels   Marxismens medskapare
1845 publicerade Engels verket De arbetande klassernas situation i England. Tre år senare publicerade han tillsammans med Marx Kommunistiska manifestet. De fortsatte med ytterligare publikationer och artiklar. Engels var Marx närmaste medarbetare, och efter Marx död var han allmänt erkänd som marxismens rätte uttolkare.
 
Engels populariserade och förklarade poänger som ofta var mer krångligt formulerade i Marx' texter. Han skrev också flera viktiga kommentarer till tidigare skrifter och utgav verk av Marx postumt.
Reaktionära åsikter
Liksom så många andra socialister hade Engels också en del reaktionära åsikter. Exempelvis var han tidvis fientligt inställd till teknologiska framsteg.
Han gav uttryck för detta bl.a. i en artikel i tidskriften Neue Zeit 1885, då han skrev om vissa yrkesgruppers fackliga styrka i England:
"Maskinarbetare, timmermän och snickare, byggnadsarbetare äro hvar för sig en makt i så hög grad, att de till och med, såsom byggnadsarbetarne, kunna med framgång motsätta sig införandet af maskiner. Deras läge har otvivfelaktigt nu anmärkningsvärdt förbättrats sedan 1848."
[1]
Tror någon på allvar att byggnadsarbetare idag skulle känna sig bättre till mods ifall de slapp hantera hisskranar, grävskopor, byggnadshissar, bilar, borrmaskiner och andra maskiner och eldrivna redskap? Skulle deras tillvaro förbättras om de fick släpa på alla betongblock för hand utan hjälp av hydraulik och eldrivna attiraljer? Nej, självklart tänker inte ens de mest ortodoxa marxister på det sättet idag. Men just därför är det viktigt att dra lärdom av historien. För några år sedan skrevs nämligen artiklar i tidningen Proletären om att moderna laptop-datorer är ett medel för att förtrycka arbetarklassen. Så, den antiteknologiskt-reaktionära tankevurpan som Engels åstadkom återkommer ibland hos nutidens marxister.
 

Arbetarklassens "aristokrati"
Så långt gick Engels i sitt synsätt att han betraktade de omnämnda proletära grupperna som "en aristokrati inom arbetarklassen". Den bedömningen byggde inte enbart på hans nyckfulla teknikfientlighet, utan också på att denna proletära "aristokrati" bestod av män som klarade sig utan "kvinno- och barnarbetets konkurrens".
De flesta är idag överens om att barn bör få leka och gå i skolan och att barnarbete skall vara förbjudet, fast i slutet av 1800-talet förespråkade socialdemokraterna inte ett totalförbud mot barnarbete, utan var mer flexibla. Men hur reaktionärt vore det inte idag om marxister i Engels' anda plötsligt skulle börja förespråka att kvinnor inte skall få vara byggnadsarbetare och snickare? Det är inte många marxister eller socialdemokrater som delar Engels' (tidvisa) kvinno- och teknikfientliga synsätt idag.
En av de socialistiska debattörer som uppskattade Engels reaktionära åsikter var Karl Kautsky. Han gillade både Engels kvinnofientlighet och teknikfientlighet. Själv ansåg han att kvinnor skulle stanna hemma och koka och sy.
 

Källor
[1] Sidan 186 i den svenska översättningen från 1908 av Karl Kautskys bok Socialdemokrati och socialism. Originalet publicerades på tyska 1899.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra